Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

komunikacja

KOMUNIKACJA
Od 1998 roku w naszej szkole prowadzony jest przedmiot „komunikacja”. Obejmuje on swym programem zagadnienia związane
z mową i korzystaniem z systemu językowego. Zajęcia takie dopasowane do konkretnej grupy uczniowskiej (wiek uczniów, poziom funkcjonowania intelektualnego i społecznego) pozwalają na wieloprofilową stymulację języka, kontynuację i wzmocnienie prowadzonej terapii indywidualnej.
Prowadząc te zajęcia przyjęto założenie, że „wszystko może być językiem”, musi być jednak odpowiednio przekazane i odebrane. Komunikacja jest wymianą. Uczestnicy aktu komunikacji muszą jednak umieć przyjąć rolę nadawcy i odbiorcy oraz umieć wymieniać się tymi rolami. Organizowanie odpowiednich zajęć pomaga dzieciom opanować te role oraz poznać odpowiednie wzory komunikacji.
W ramach zajęć staramy się wspólnie stworzyć klimat sprzyjający wysłuchaniu drugiej osoby – ważne tu są: kolejność zabierania głosu, pozwolenie każdej osobie na wypowiedzenie się. Stwarzamy sytuacje, w których każde dziecko może stać się nadawcą wypowiedzi – modelować zachowanie innych, zobaczyć jaki wpływ i skutki może mieć jego określone zachowanie i wypowiedź. Uczymy się bycia w grupie poprzez współpracę. W tok zajęć włączone są elementy zajęć ruchowych, muzycznych, rytmicznych, plastycznych, relaksacyjnych.
Zajęcia „komunikacji” pozwalają także na „oswojenie” i zapoznanie się z różnymi sposobami komunikacji wspomagającej i alternatywnej, uczą rozmów z kolegami posługującymi się nimi, a samych użytkowników AAC motywują do wykorzystania posiadanych przez nich pomocy komunikacyjnych.

Propozycje poszczególnych tematów są różnorodne zależnie od zespołu klasowego. Stosownie do niego program ten jest modyfikowany. Niemniej jednak założenia ogólne pozostają takie same:

1. Rozwój świadomości własnego ciała, schematu ciała, orientacji przestrzennej.
2. Rozwijanie poczucia rytmu.
3. Rozwijanie koncentracji uwagi.
4. Doskonalenie pamięci.
5. Bogacenie słownictwa.
6. Doskonalenie funkcjonowania słuchu werbalnego i niewerbalnego.
7. Rozwój umiejętności komunikacyjnych w konkretnych sytuacjach życiowych.
8. Uczyć bycia nadawcą i odbiorcą komunikatu.
9. Rozwój umiejętności interpersonalnych – uczyć tolerancji, bycia
i działania w grupie, poszanowania praw i potrzeb innych uczestników grupy; Emocje – ich rozpoznanie u siebie i innych, nazwanie, adekwatność zależnie od sytuacji
10. Uwrażliwianie na kulturę języka.
11. Rozwijanie świadomości i intuicji językowej; świadomości plastyczności języka oraz jego konwencji.
12. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej i językowej.
13. Rozwijanie umiejętności precyzyjnego wyrażania swoich myśli i poglądów przy użyciu prawidłowych środków językowych.
14. Uczenie sztuki rozmowy i dyskusji.
15. Kształtowanie realnego obrazu własnej osoby

W ramach zajęć wprowadzane są elementy zajęć fonacyjno-oddechowych, usprawniających aparat artykulacyjny, rytmizujących, Kinezjologii Edukacyjnej, metody Alexandra, Knill’ów, psychostymulacji.