Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

program pomocy materialnej

Program pomocy materialnej uczniom obejmuje:

  1. WYPRAWKĘ SZKOLNĄ,

  2. STYPENDIUM SZKOLNE,

  3. ZASIŁEK SZKOLNY.

1. WYPRAWKA SZKOLNA

DRODZY RODZICE

Dyrektor Szkół przy FPLN informuje, że w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach będzie realizowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania?

Pomocą mogą zostać objęci, bez względu na sytuację materialną i życiową, uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, z zespołem Aspergera oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mają możliwość uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów edukacyjnych.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Rodzice/prawni opiekunowie powinni do dnia 10 września 2014 roku złożyć wniosek (dostępny u wychowawców) do Dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku 2014/2015.

Do wniosku należy dołączyć aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio od wychowawców lub zastępcy dyrektora, a także na stronie http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6256-dofinansowanie-podrecznikow-i-materialow.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z dofinansowania.

2. STYPENDIUM SZKOLNE
3. ZASIŁEK SZKOLNY

DRODZY RODZICE

W związku z możliwością uzyskania przez uczniów pomocy materialnej o charakterze socjalnym przekazujemy osobom zainteresowanym do pobrania:

wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego wraz z instrukcją wypełniania,

wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego wraz z instrukcją wypełniania.

Wnioski na rok szkolny 2014/2015 należy złożyć w szkole (sekretariat) w terminie do 15 września 2014 r.