Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Bibliografia

Polska bibliografia na temat AAC
Brearley G., AAC – osobiste refleksje, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1(3)/2004
Brearley G., Psychoterapia dzieci niepełnosprawnych ruchowo, WSiP, Warszawa 1999
Bogucka J., Grycman M., Kaniecka K., Porozmawiajmy. Poradnik dla nauczyciela, Oficyna Wydawnicza Excalibur, Bydgoszcz 2001
Błeszyński J. [red.] Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Praca zbiorowa. Oficyna wydawnicza IMPULS, Kraków, 2006
Bombińska- Domżał A., Bolon B., Guzik J., Smyczek A., [red.]Twoje znaki, moje słowa i zabawa już gotowa! Projekt edukacyjny dla rodzin dzieci niemówiących, używających AAC. Wyd. Stowarzyszenie  Mówić bez Słów, Kraków, 2006
Cardinaux V, Caurdinaux H., Löwe A., Przygarnij mnie. Wychowanie dzieci głuchoniewidomych, PWN, Warszawa 1993
Chodkiewicz I., Loebl W., Zastosowanie systemu Ch. Blissa w procesie porozumiewania się dziecka z porażeniem mózgowym, [w:] Opuscula Logopedica in honorem Leonis Kaczmarek, UMCS, Lublin 1993
Cwaliński A., Wspomaganie komunikacji werbalnej dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 3(5)/2004
Dońska-Olszko M., Lechowicz A., Komputerowe wspomaganie nauczania dzieci z ciężkim uszkodzeniem narządu ruchu [w:] Mazanek E. [red.] Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie, WSiP, Warszawa 1998
Duczmal G., Zastosowanie programu PowerPoint do tworzenia dynamicznych tablic komunikacyjnych, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2(4)/2004
Foksińska M., Press M., Aktywna praca z książeczką „Okulary” , „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 5(7)/2004
Grycman M., Budowanie efektywnego systemu porozumiewania się u dziecka z zespołem Cri du Chat (krzyku kociego) , „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 5(7)/2004
Grycman M., Czym są wspomagające sposoby porozumiewania się, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1/2003
Grycman M., „Specjalny czas” jako metoda terapeutyczna, „Scholasticus” 3-4/ 1992
Grycman M., Sprawdź jak się porozumiewam. Ocena efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących wraz z propozycjami strategii terapeutycznych, RCRP, Kwidzyn, 2009
Grycman M., Kaniecka K., O wczesną stymulację umiejętności komunikacyjnych dzieci niepełnosprawnych, „Scholasticus” 2/1993
Grycman M., Kaniecka K., Porozmawiajmy, Oficyna Wydawnicza Excalibur, Bydgoszcz 1999
Grycman M., Kaniewska K., Szczawiński P., PCS, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001
Grycman M., Smyczek A., [red.], Wiem czego chcę! Z praktyki polskich użytkowników i terapeutów AAC, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2004
Kaczmarek B., Makaton – język gestów i symboli, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2/2003
Kaczmarek B., Makaton –alternatywny i wzmocniony sposób porozumiewania się , CMPPP, Rewallidacja nr 1/ 2003
Kaczmarek B., Przełamywanie barier językowych przez osoby z zespołem Downa. Bardziej Kochani (30) 2.,warszawa 2004
Kaczmarek B., Wykorzystanie gestów w procesie porozumiewania się osób z zespołem Downa [w:] Kaczmarek B. [red.] Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa- teoria i praktyka, IMPULS, Kraków 2008
Kaniecka K., Tworzenie bezpiecznego środowiska dla dziecko niewidomego, niesłyszącego i znacznie opóźnionego w rozwoju, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 5(7)/2004
Kazimierska M., Wybór systemu porozumiewania się w zależności od kompetencji ucznia, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1/2003
Knill Ch., Dotyk i komunikacja, CMPP-P MEN, Warszawa 1992
Kret M., Słobodzian A., Program Clicker – wykorzystanie w praktyce szkolnej, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1(3)/2004
Książek M., Dziecko głuchoniewidome od urodzenia. Rozwijanie umiejętności komunikowanie się. Wykorzystanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej. Wyd. Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym , Warszawa 2003
Lechowicz A., O metodzie komunikacji symbolami Blissa, „Wspólna Troska”, nr 2-3, 6-7/1993
Lechowicz A., System Blissa w Polsce, „Przyjaciel Dziecka” 5/1989
Lechowicz A., Użytkownicy systemu komunikacji Bliss twarzą w twarz ze światem, „Przyjaciel Dziecka” 1-3/1997
Lechowicz A., Metoda komunikacji symbolicznej Bliss – jej zastosowanie w życiu i w szkole, [w:] Mózgowe porażenie dziecięce-problemy mowy, DIG, Warszawa 1997
Lechowicz A., Mierzwa T., Muszyńska I., Szczawiński P., Symbole Blissa, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001
Lechowicz A., Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej  komunikacji  dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, WSiP, Warszawa 2005
Lechowicz A., 10 lat pracy systemem symboli Blissa i innymi metodami niewerbalnej komunikacji w Polsce. Szkoła Specjalna 1999, nr 2,s.120-123
Loebl W., Uwagi o możliwościach poszerzania komunikacji interpersonalnej osób z ograniczonym systemem porozumiewania się, [w:] Loebl W. [red.] Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyd. UG, Gdańsk 1996
Loebl W., Szwiec J., Szczawiński P., [red.], III Regionalna Konferencja Krajów Europy Środkowej i Wschodniej – Wspomagające sposoby porozumiewania się. Wykłady i warsztaty, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001
Loebl W., O potrzebie wprowadzania przedmiotu nauczania: komunikacja alternatywna i wspomagająca do programów kształcenia pedagogów specjalnych. [w:] Luczyński E., (red.), Kształcenie logopedyczne. Cele i formy. Wyd. UC Gdańska 2000
Loebl W.,  Kategorie użytkowników wspomagającej i alternatywnej komunikacji. Szkoła Specjalna nr 5, s. 247-255, Warszawa
Loebl W. Niewerbalne metody porozumiewania się [w:] Mazanek E. (red.0 Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie, WSiP, Warszawa 1998
Loska M., Niewerbalne metody porozumiewania się [w:] Mazanek E. [red.] Dziecko niepełnosprawne ruchowo. Wychowanie i nauczanie, WSiP, Warszawa 1998
Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M., [red.] Mózgowe porażenie dziecięce. Problemy mowy, [w:] Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Wyd. DIG, Warszawa 1997
Mierzejewska H., Przybysz-Piwkowa M., [red.] Rozwój poznawczy i rozwój językowy dzieci z trudnościami w komunikacji werbalnej. Diagnozowanie i postępowanie usprawniające, [w:] Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Wyd. DIG, Warszawa 1997
Mieszkowicz M., Wykorzystanie daktylografii w nauce czytania i pisania u osób z mózgowym porażeniem dziecięcym, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2(4)/2004
Mieszkowicz M., Metody komunikacji pozawerbalnej, „Tu Jesteśmy” 9/1997
Napiórkowska M.A. Czy to możliwe?  Ułatwiona komunikacja jedną z metod porozumiewania się z dzieckiem autystycznym z zaburzeniami mowy. Szkoła Specjalna nr 3, Warszawa 1999
Olechnowicz H., Dziecko własnym terapeutą, PWN, Warszawa 1995
Orkan-Łęcka M., Wczesne wspomaganie rozwoju komunikacji u dzieci niewidomych i słabowidzących ze złożoną niepełnosprawnością – model programu edukacyjnego, „Rewalidacja” 2(6)/99
Porozumiewanie się. Podręcznik do pracy z głuchoniewidomymi niemowlętami, małymi dziećmi i dziećmi w wieku przedszkolnym
, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa 1995
Pilch A. Przebinda E. [red.] Gestem- Obrazem- Słowem. Materiały  z III krajowej konferencji Wspomagające sposoby porozumiewania się, Kraków, 20- 22 10 2005, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Kraków 2005
Piszczek M. [red.], Metody komunikacji alternatywnej w pracy z osobami niepełnosprawnymi, CMPP-P MEN, Warszawa 1997
Piszczek M. Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej w edukacji dzieci głębiej upośledzonych umysłowo i autystycznych. Cz.I, Rewalidacja nr 2, s. 13-22. CMPPP, Warszawa 2001
Przebinda E., Klucz Fitzgerald i kod kolorów – pomoc w nauce języka, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1(3)/2004
Przebinda E., Picture Exchange Communication System (cz. 1.) , „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 4(6)/2004
Przebinda E., Wpływ braku mowy na rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny ucznia, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 1/2003
Przybysz-Piwkowa M. [red.], Metody wspomagające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach, [w:] Materiały z konferencji zorganizowanej przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne UW, Wyd. DIG, Warszawa 2002
Pulchny M., Ułatwiona Komunikacja – doświadczenia szkolne, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2/2003
Rowland Ch., Scweigert P., System symboli jednoznacznych, Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, Warszawa 1995
Rzeźnicka J., Wczesne kształtowanie umiejętności komunikacyjnych w procesie wspomagania rozwoju dziecka [w:] Loebl W. [red.], Dylematy pedagogiczne w rewalidacji osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyd. UG, Gdańsk 1996
Rzeźnicka –Krupa, Manualne i graficzne systemy wspomagającej komunikacji i możliwości ich stosowania przez osoby niepełnosprawne intelektualnie, Szkoła Specjalna nr 2, s. 80-86, Warszawa 2002
Słobodzian A., Stępniewicz I., Wprowadzenie urządzeń wysokiej technologii szansą na zwiększenie niezależności dziecka niemówiącego, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2(4)/2004
Smyczek A., Jak zapisywać wypowiedzi osób niemówiących, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 4(6)/2004
Smyczek A., Gesty, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2001
Smyczek A., Odpowiedzialność za słowa. O doborze słownictwa dla użytkowników AAC, 1/2003
Smyczek A., Stosowanie metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC) w klasach przysposobienia do pracy [w:] Piszczek M. [red.] Aktywizacja zawodowa uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i umiarkowanym. CMPPP, Warszawa 2003
Smyczek A. Wspomaganie rozwoju komunikacji i języka dzieci niepełnosprawnych, dzieci od 1-go do 6-go roku życia [w:] Król M., Taczała J., Kryszczyńska J., (red.) Co? Jak? Kiedy? I dlaczego? Możliwości diagnostyki i terapii dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu w wieku od 1-go do 6 –go roku życia i wsparcia ich rodzin. Materiały konferencyjne. Stowarzysznie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem”, Zamość 2006
Smyczek A., Szczawiński P., Komputerowe wspomaganie edukacji uczniów z wieloraką niepełnosprawnością, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2(4)/2004
Smyczek A., Szwiec J., Poszukiwanie sposobów porozumiewania się [w:] Orkisz M., Piszczek M., i współp., Edukacja osób z głębokim upośledzeniem umysłowym. Przewodnik dla nauczycieli, CMPP-P MEN, Warszawa 2000
Smyczek A., Szwiec J., Metodyka nauczania alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się i techniki posługiwania się symbolami [w:] Piszczek M. [red.] Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Część I, CMPP-P, Warszawa 2001
Szczawiński P., Altik – program do tworzenia tablic do porozumiewania się, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 5(7)/2004
Szczawiński P., Czeskie programy i urządzenia dla niemówiących użytkowników komputerów, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 2(4)/2004
Szczawiński P., Wykorzystanie komputera w edukacji i terapii dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, [w:] Pilecki J., Olszewski S., [red.] Wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych, Kraków 1999
Szwiec-Kolanko J., Alicja – studium przypadku 5-letniej dziewczynki z wadą słuchu, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 5(7)/2004
von Tetzchner S., Martinsen H., Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 2002
Waclaw W., Aldenrud U., Ilstedt S.; Dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, Wyd. Śląsk, Katowice 2000
Warrick A., Porozumiewanie się bez słów, Stowarzyszenie Mówić bez Słów, Warszawa 1999
Zaorska M, Komunikacja alternatywna osób głuchoniewidomych, Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2008
Zawitkowska A., Zastosowanie gestów i symboli we wspieraniu rozwoju mowy czynnej dziecka, „Biuletyn Stowarzyszenia Mówić bez Słów”, nr 3(5)/2004
Ziątek K., Jaszczuk J., Dziecko niepełnosprawne ruchowo na drodze do niezależności. Stowarzyszenie Spokojne Jutro, Warszawa 2004

powrót