Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

projekt EFS

Fundacja Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym jest partnerem Projektu Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współpracy z Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

szczegóły Projektu – na stronie Akademii Pedagogiki Specjalnej

Informacje o realizacji projektu
Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła

Lipiec  2010
Projekt Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła, zgłoszony przez APS wraz Partnerami zostaje zakwalifikowany przez komisję konkursową w MEN.

Sierpień – październik 2010
Powstaje zespół zarządzający i wdrażający projekt. Opracowano podstawowe dokumenty, ustalono procedury zarządzania projektem, komunikacji wewnętrznej itd. Zorganizowano biuro praktyk studenckich w APS.

Listopad 2010
Odbyła się konferencja inaugurująca rozpoczęcie projektu.

Grudzień 2010
Podpisano umowę między APS i MEN (Instytucją Pośredniczącą) w sprawie projektu, IP przekazała pierwszą transzę płatności.

Do lutego 2011 wykonano następujące zadania w projekcie:

 • Zorganizowano pracę zespołu 11 metodyków – opiekunów merytorycznych praktyk ze strony APS.
 • Powołano Zespoły Merytoryczno-Koordynacyjne w celu merytorycznego nadzoru
  nad realizacją praktyk na poszczególnych specjalnościach.
 • Podjęto współpracę z placówkami (odbyły się spotkania z dyrektorami placówek
  i koordynatorami praktyk ze strony placówek).
 • Opracowano innowacyjną koncepcję organizacji praktyk pt. Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła wraz z przygotowaniem innowacyjnej dokumentacji przebiegu praktyk i koncepcją platformy internetowej do realizacji praktyk w APS i placówkach uczestniczących w projekcie.
 • Opracowano innowacyjny program przedmiotu nauczania przygotowującego studentów do realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach Propedeutyka praktyk pedagogicznych. Po recenzjach program przedmiotu (sylabus) został przyjęty przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych APS i włączony do programu studiów.
 • Przeprowadzono zajęcia (15 godz.) dla 400 studentów I roku z przedmiotu Propedeutyka nauk pedagogicznych.
 • Opracowano innowacyjny program przedmiotu nauczania przygotowujący studentów do praktyk pedagogicznych w szkołach pt. Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu. Po recenzjach przedmiot (sylabus) został przyjęty przez Radę Wydziału Nauk Pedagogicznych APS i włączony do programu studiów. Przedmiot Metodyka wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu będzie realizowany od kwietnia br.
 • Opracowano i zrecenzowano skrypt dla studentów i opiekunów praktyk Przewodnik po praktykach pedagogicznych. Tekst w wydawnictwie, publikacja – wiosna br.
 • Trwa uzupełniająca rekrutacja placówek uczestniczących w projekcie i podpisywanie umów uczestnictwa w projekcie (ze studentami).

9 marca odbyło się spotkanie informacyjne  ze wszystkimi studentami uczestniczącymi w projekcie, opiekunami merytorycznymi specjalności.

Do placówek zakwalifikowanych do projektu przekazywane są tablice informacyjne o projekcie i rollupy.

W marcu uruchomiona zostanie platforma internetowa, przy pomocy której studenci będą mogli wybierać placówki/terminy praktyk, dostęp do platformy będą mieli także koordynatorzy praktyk w placówkach;

Od kwietnia br. rozpocznie się realizacja praktyk według nowej koncepcji.

informacje w wersji pdf