Szkoły przy FPLzN

Szkoła Podstawowa Niepubliczna

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

przy Fundacji Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami

Sekretariat
tel/fax. 022 666 08 77
mobile. 502 237 211
ul. Skuterowa 9
03-114 Warszawa
szkolyfpln@superszkoly.edu.pl

Rada Rodziców 2011/2012

Na początku roku szkolnego 2008/2009 Dyrekcja naszej szkoły zaprosiła rodziców uczniów do współpracy. W dniu 28 października 2008 roku w gmachu szkoły odbyło się zebranie, na którym zainaugurowano działalność Rady Rodziców. Rada ta jest reprezentantem rodziców dzieci naszej szkoły w stosunku do jej kierownictwa oraz władz Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym. W trakcie zebrania, w którym uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele rodziców, Dyrektor szkoły, Jarosław Rola, oraz przedstawiciele grona nauczycielskiego, ukonstytuowały się władze Rady Rodziców w następującym składzie: przewodnicząca – Małgorzata Hożejowska, wiceprzewodnicząca – Jolanta Staszczak oraz sekretarz – Anna Grossman.
Zadaniem Rady Rodziców (RR) jest współpraca z kierownictwem szkoły w zakresie obejmującym m. in.: pomoc w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów organizacyjnych, wspieranie w realizowanych programach na rzecz dzieci, sygnalizowanie sytuacji problemowych, przedstawianie propozycji i podejmowanie inicjatyw realizowania programów i zagadnień zgodnych z programem szkolnym i atrakcyjnych dla dzieci. Rada Rodziców nie ma mocy władzy wykonawczej, jest jednak istotnym głosem doradczym. Jeszcze jesienią 2008 roku RR przedstawiła Dyrekcji szkoły i przedstawicielom grona nauczycielskiego zebrane przez rodziców problemy i postulaty z propozycjami rozwiązania najpilniejszych spraw, które zostały na bieżąco rozpatrzone. Przedstawiono i omówiono między innymi propozycje mające na celu ułatwienie komunikacji: szkoła – rodzice – szkoła, czy usprawnienie przepływu informacji o zajęciach indywidualnych. Proponowane rozwiązania zostały zaakceptowane przez obie strony.
Przedstawiciele rodziców uczestniczą od dawna w życiu szkoły, jednak powołanie Rady Rodziców może to uczestnictwo wzbogacić i rozwinąć, aby możliwe było stworzenie optymalnie najlepszych warunków dla rozwoju naszych dzieci.
Rada Rodziców

 

powrót